Regulamin sprzedaży biletów

 Regulamin sprzedaży biletów na 90′ Festival 2019

§1 DEFINICJE

 1. Konsument– oznacza osobę fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient (Usługobiorca)- oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę będących użytkownikami Serwisu.
 4. Organizator (Usługodawca) – Bardziej Kreatywni Sp. z o. o., z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cechowa 23/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747084, o nadanych numerach NIP 9372716337 i REGON 381165467.
 5. Cena– oznacza cenę Biletu umieszczoną w Serwisie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena Biletu nie uwzględnia ewentualnych kosztów dostawy, które są podawane oddzielnie.
 6. Serwis– oznacza serwis internetowy https://90festival.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć z Organizatorem umowę sprzedaży Biletu.
 7. Bilet – oznacza dokument (w tym również Bilet elektroniczny) uprawniający po jego zakupieniu do wstępu na Imprezę po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i regulaminie Imprezy. Każdy bilet zawiera indywidualny kod kreskowy, po którego jednorazowym zeskanowaniu traci ważność
 8. Bilet elektroniczny– oznacza Bilet generowany w systemie informatycznym Serwisu uprawniający po jego otrzymaniu i wydrukowaniu do wstępu na Imprezę po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i regulaminie Imprezy.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Biletów.
 10. Impreza– oznacza festiwal muzyczny pod nazwą „90’ Festival” odbywający się w Bielsku-Białej, na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego 1, w dniu 20 lipca 2019 r (określane dalej indywidualnie jako 90′ Festival). Lub 90′ Festival The Night of Legends, odbywający się w Katowicach, w hali widowiskowo-sportowej “Spodek” przy al. W. Korfantego 35, w dniu 15 czerwca 2019 r. Wydarzenie jest wskazane na stronie, w formularzu zamówienia oraz na bilecie elektronicznym (określane dalej indywidualnie jako NofL).

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Organizatora (Usługodawcę) usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania z Organizatorem na odległość umów sprzedaży Biletu, w tym również Biletu elektronicznego.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu potencjalnemu Klientowi złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz zawarcia z Organizatorem (Usługodawcą) umowy sprzedaży Biletu na odległość.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia powyższych usług w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zaprzestanie świadczenia powyższych usług przez Usługodawcę w żaden sposób nie wpływa na wykonanie zawartych wcześniej umów sprzedaży Biletu ani na organizację i przebieg Imprezy.
 4. Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Bilet normalny uprawnia jego okaziciela do jednorazowego wejścia oraz przebywania na terenie imprezy.
 6. Bilet normalny na 90′ Festival może zostać zakupiony w w opcji stojącej (płyta) lub na jednym z sektorów z miejscówkami siedzącymi (trybuny).
 7. Bilety na 90′ Festival nie są wymagane dla dzieci w wieku do 6-ciu lat – po okazaniu dokumentu z datą urodzenia wchodzą bezpłatnie z opiekunem posiadającym ważny bilet na Imprezę.
 8. Dzieci w wieku do 6-ciu lat bez wykupionego biletu na 90′ Festival nie posiadają osobnego miejsca siedzącego na trybunach.
 9. Bilet Golden Circle na 90′ Festival uprawnia jego okaziciela do otrzymania opaski, która umożliwia wejście oraz przebywanie na terenie imprezy, a także w wydzielonej strefie Golden Circle bezpośrednio przed sceną z możliwością opuszczenia terenu imprezy i powrotem oraz ponownego wejścia bez konieczności zakupu kolejnego Biletu, za okazaniem opaski.
 10. Bilet VIP uprawnia jego okaziciela do otrzymania opaski, która umożliwia wejście oraz przebywanie na terenie imprezy, a także w wydzielonej strefie VIP (z dostępem do oferty cateringowej w cenie; Napoje oraz alkohol dodatkowo płatne), z możliwością opuszczenia terenu imprezy i powrotem ponownego wejścia bez konieczności zakupu kolejnego Biletu, za okazaniem opaski.
 11. Wstęp na NofL wymaga ukończenia przez uczestnika 18 roku życia, osoby w wieku 16-17 lat mogą wejść i przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 12. Bilet normalny na NofL uprawnia jego okaziciela do jednorazowego wejścia oraz przebywania na terenie imprezy
 13. Kod kreskowy z biletu jest ważny tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek kopiowanie lub udostępnienie biletu osobom trzecim spowoduje utratę jego ważności
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na wydarzenie wszystkim posiadaczom biletów o takim samym kodzie kreskowym.
 15. Bilet elektroniczny nie może zostać odsprzedany
 16. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Serwisu i zawarcie z Organizatorem umowy sprzedaży Biletu wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na związanie treścią niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody na związanie treścią niniejszego Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u (oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”) podczas wypełniania formularza zamówienia.
 17. Serwis przeznaczony jest dla Klientów, którzy chcą zawrzeć z Organizatorem na odległość umowę sprzedaży Biletu uprawniającego do wzięcia udziału w Imprezie.
 18. Klienci, którzy chcą dokonać zakupu biletu na Imprezę w formie tradycyjnego dokumentu, płacąc za niego przy odbiorze: gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, powinni udać się do najbliższych stacjonarnych punktów sprzedaży biletów.
 19. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną niezbędne jest urządzenie spełniające co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. posiadające połączenie z siecią Internet,
  2. posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą dostęp do zawartości Serwisu,
  3. umożliwiające Usługobiorcy korzystanie z aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail Usługobiorcy.

§3 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może zawrzeć umowę, w języku polskim, poprzez złożenie zamówienia Biletu za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. W przypadku osób fizycznych, zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru rodzaju Biletu lub Biletów dostępnych w Serwisie, określić ich ilość oraz przejść do „Formularza Zamówienia” (poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz regulamin uczestnictwa w Imprezie, oraz podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty lub informacje pojawiające się na stronie internetowej Serwisu.
 3. Strona internetowa zawierająca cennik Biletów oraz umożliwiająca wybranie rodzaju Biletu oraz ilości Biletów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży Biletu.
 4. Po wybraniu rodzaju oraz ilości zamawianych Biletów oraz kliknięciu przycisku „Zamawiam” wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia potwierdzające rodzaj, ilość oraz cenę wybranych Biletów jak również zawierające elektroniczny formularz umożliwiający podanie danych Klienta.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za kupione Bilety. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Klientem umowy sprzedaży Biletu.
 6. Umowa sprzedaży Biletu, o której stanowi ust. 5 zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym, że Klient zapłaci pełną cenę zakupionych Biletów w okresie 20 minut od momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. W przypadku niezapłacenia przez Klienta wszystkich należności pieniężnych z tytułu zapłaty ceny we wskazanym wyżej czasie, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z chwilą upływu powyższego czasu, a zamówione przez Klienta Bilety ponownie stają się ogólnodostępne i mogą zostać zamówione za pośrednictwem Serwisu.
 7. Jedynym możliwym sposobem płatności należności za Bilety na 90′ Festival zakupione za pośrednictwem Serwisu jest płatność przelewem dokonywana za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy24”, na zasadach określonych przez administratora systemu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań), przy ulicy Kanclerskiej 15 lub PayPal a zasadach określonych przez administratora systemu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 8. Jedynym możliwym sposobem płatności należności za Bilety na NofL zakupione za pośrednictwem Serwisu jest płatność przelewem dokonywana za pomocą systemu płatności internetowych „PAYU”, na zasadach określonych przez administratora systemu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
 9. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które są oznaczone w Serwisie jako pola wymagane. Pola wymagane są zaznaczone „gwiazdką” i obejmują imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta.
 10. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.

§4 KOSZTY i SPOSOBY DOSTAWY

 1. Bilet elektroniczny jest dostarczany Klientowi w wersji elektronicznej nieodpłatnie. Klient samodzielnie drukuje Bilet elektroniczny zakupiony w Serwisie.
 2. Organizator nie przewiduje dostawy Biletu za pośrednictwem operatorów zewnętrznych.
 3. Zakupione Bilety są dostarczane elektronicznie na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Bilet elektroniczny przesyłany jest na adres e-mail Klienta w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

§5 REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona Usługodawcy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: reklamacje@bardziejkreatywni.com lub listownie na adres: ul. Cechowa 23/6, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „reklamacja 90′ Festival” lub “reklamacja NofL” w zależności od Imprezy, której dotyczy..
 3. W reklamacji Klient powinien podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać zdarzenie będące podstawą reklamacji.
 4. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia (otrzymania).
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Organizator informuje, iż w przypadku zamówienia Biletu uprawniającego do wstępu na Imprezę w dniu lub dniach określonych w Zamówieniu oraz wskazanych na zakupionym Bilecie, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób nie przysługuje Konsumentowi na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w związku z założeniem Konta Klienta oraz ze złożeniem zamówienia zbierane są w celu zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży towarów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Organizator (Bardziej Kreatywni Sp. z o. o., z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cechowa 23/6).
 3. W celu wykonania umowy sprzedaży Biletu dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom, za pośrednictwem których Bilet dostarczany jest Klientowi.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do skutecznego złożenia zamówienia oraz zawarcia z Organizatorem umowy sprzedaży Biletu.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz
  ich poprawiania.
 6. W celu dostosowania oferty, komunikatów, zawartości Serwisu oraz zbierania i analizowania danych Organizator zamieszcza w urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies, których instalacja jest dobrowolna. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie oraz przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem zawarcia ani wykonania umowy sprzedaży Biletu. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zamówienia.

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 1. Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek treści
  o charakterze bezprawnym.
 2. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. podać prawdziwe dane osobowe i dane dotyczące płatności,
  3. nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 3. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży Biletu elektronicznego w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym. Konsumentowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumenta, w organizacjach konsumenckich (m.in. Federacji Konsumentów lub Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 800 889 866 oraz pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl . Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php .
 3. Organizator oświadcza, że zawartość strony 90festival.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z Organizatorem i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego
  i prawa międzynarodowego.
 4. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach transakcyjnych Serwisu w sposób umożliwiający Klientowi jego zapisanie i przechowywanie w wersji elektronicznej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronach transakcyjnych Serwisu. Konsumenta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy dokonywaniu zakupu (złożenia zamówienia) Biletu elektronicznego.

 

Bielsko-Biała, dnia 14.01.2019 r.

Pobierz

X